Shopping Cart

Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s poskytováním zboží či služeb dochází ze strany Provozovatele ke zpracování osobních údajů v souladu s nařízením č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), a souvisejících předpisů, v platném a účinném znění.

Osobní údaje Uživatelů mohou být zpracovávány pro následující účely:

 1. Plnění kupní smlouvy – identifikační osobní údaje Uživatele (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, email, IČ, DIČ) Poskytovatel zpracovává v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a pak archivovány po dobu 15 let.
 2. Zřízení uživatelského účtu – identifikační osobní údaje Uživatele (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, email, IČ, DIČ) Poskytovatel zpracovává na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Osobní údaje budou uloženy po dobu 1 roku od poslední aktivity Uživatele na účtu.
 3. Zasílání informačních sdělení – emailovou adresu uživatele Poskytovatel zpracovává dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely přímého marketingu v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění. Osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby (tzv. zpracovatelé osobních údajů). Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností, k dosažení účelu jejich zpracování, v souladu s platnými právními předpisy a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Každý Uživatel má právo požadovat po Provozovateli přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, má-li za to, že zpracování není zákonné, případně právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Žádosti lze podávat na emailové adrese info@ardon.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Soubory Cookies

Cookies jsou malé soubory s údaji, které se ukládají na pevný disk Vašeho počítače prostřednictvím webových stránek, které procházíte. Slouží zejména ke zjednodušení a ulehčení při užívání stránek a orientaci na nich, dále pro statistické a analytické účely. Soubory cookies jsou anonymní a nezpracovávají osobní údaje, které by mohly jednoznačně identifikovat uživatele.

Uživatele tímto upozorňujeme, že naše stránky cookies používají, tedy se při návštěvě našeho webu uloží na Váš počítač. Následně při další návštěvě si stránky soubory cookies mohou načíst a opětovně načíst a odeslat údaje zpět stránkám a nebo prvku, který původně soubory cookies použil.

Jako uživatel můžete ukládání souborů cookies odmítnout nastavením svého internetového prohlížeče. Více informací najdete v nápovědě přislušného prohlížeče. Upozorňujeme však, že při deaktivaci možnosti použít soubory cookies, nemusí fungovat všechny funkce webu správně.

Na stránkách se používají následující typy cookies:

 1. Cookies pro měření návštěvnosti stránek a využívání on-line služeb

Statistické cookies jsou používány pro měření návštěvnosti stránek (zaznamenávají počet návštěv na stránkách, čas strávený na stránkách, navštívené stránky a podobně). Účelem těchto cookies je neustále zlepšovat naše stránky a zabezpečit, aby odpovídaly a byli jsme schopni je přizpůsobit více potřebám uživatelů.

 1. Cookies pro zapamatování přihlašovacích údajů

V některých částech stránek se můžete přihlásit / identifikovat k určité službě. Tyto stránky používají soubory cookies např. pro zapamatování přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu tak, aby Vám byl přístup k dané službě např. při další návštěvě ulehčen.

 1. Cookies pro monitorování reklamy třetích stran

Na stránkách může být zobrazena reklama / obsah třetích stran, přičemž tyto třetí strany používají své vlastní soubory cookies pro analýzu toho, kolik uživatelů daný obsah (např. reklamu) vidělo a / nebo na daný obsah kliklo. Tyto soubory jsou generovány a spravovány třetími stranami a provozovatel stránek nemá přístup k údajům, které tyto soubory zpracovávají.

 1. Ostatní soubory cookies

Na stránkách mohou být použité i soubory cookies třetích stran, které analyzují použití stránek ze strany uživatele a ulehčí další použití stránek. Například vyplnění formuláře žádosti newsletteru, apod.

Personalizovaná reklama: Jak funguje?

Soubory cookies uložené na pevných discích počítačů uživatelů v závislosti na stránkách, které uživatelé navštívili, mohou zaznamenat například:

 • údaje o stránkách, které uživatelé navštívili v uplynulém období
 • údaje o produktech nebo službách, o které uživatelé projevili zájem
 • údaje o jazyce, umístění, operačním systému, prohlížeči a podobně za účelem optimalizace zobrazení při opětovném zobrazení stránek

Personalizovaná reklama

Na základě pověření provozovatele stránek mohou poskytovatelé těchto služeb umožnit uživatelům přijímat reklamu, která je individuálně vybraná na základě akcí, o které uživatelé projevili zájem v průběhu návštěvy stránek v uplynulém období.

Povinné náležitosti obsahu obchodních e-mailů

Provozovatel se zavazuje zajistit, aby všechny E-maily rozesílané pomocí Služby “novinky e-mailem” obsahovaly následující náležitosti

 • označení provozovatele, který E-maily rozesílá
 • e-mailová adresa, ze které byl E-mail odeslán, je funkční
 • platnou e-mailovou adresu, na kterou může Uživatel přímo a účinně zaslat Provozovateli zprávu a Uživatele kontaktovat
 • viditelně umístěný odhlašovací odkaz, pro automatizované odhlášení Uživatele, který může Uživatel použít k vyjádření svého nesouhlasu se zasíláním dalších E-mailů.
 • Provozovatel se zavazuje zajistit, aby všechna Obchodní sdělení rozesílaná v E-mailových Zprávách pomocí Služby “novinky e-mailem” jeho Zákazníkům obsahovala kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci také jasné a zřetelné označení, že se jedná o obchodní sdělení.

Odkazy na jiné stránky

Na webových stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.